Opret Bruger / Login
Lukket beta version 1.0

PROJEKTKRITERIe & KVALITETSSIKRING

For at sikre EatCO2s fremtidige succes er det altafgørende, at vi arbejder ud fra en fremgangsmetode, der skaber klarhed og transparens for vores kunder, samt sikrer at vores samarbejdspartnere lever op til de højeste projekt standarder.
Grundfundamentet i vores kvalitetssikring, er at sikre os, at vores projekter, ikke bare har en positiv indvirkning på klimaet, men også på biodiversitet, menneskerettigheder og for de lokalsamfund vi samarbejder med.
Kriterierne tager højde for klima integritet, samfundets trivsel, biodiversitet og projektets langsigtede levedygtighed. Som basis fundament, skal projekterne certificeres af globale industri-standarder, som f.eks. Verified Carbon Standard (VCS) eller Plan Vivo.
Vi har derfor udviklet et kriterium for evaluering af alle projekter, som vi samarbejder med. Vores valideringskriterier hjælper os med at identificere projekter, der gør noget unikt.

SCREENINGS-PROCES

For at blive godkendt, skal projektet først opfylde visse screeningskrav.
Bla. skal der forelægge, tilgængelig og opdateret projektdokumentation, herunder projektbeskrivelse, overvågnings- og verifikationsrapporter.
Derudover skal der forelægge en rapport, der dokumenterer, at ingen politiske konflikter eller menneskerettighedskrænkelser har fundet sted som direkte effekt af projektets igangsættelse.
Endeligt er det et krav at projektet skal have en positiv effekt på biodiversiteten, samt at projektet skal have en direkte og øjeblikkelig indvirkning på lokalbefolkningens levebrød.

KOMBINERET FARVE- & POINTSYSTEM

Projekter deles op i 2 hovedkategorier.

Grøn carbon

Vedrører projekter der beskæftiger sig med genetablering af tropisk skov på land, i samarbejde med lokale landbrugssamfund.

Blå carbon

Vedrører projekter der beskæftiger sig med genetablering af kystskov, (såsom Mangrove), i samarbejde med lokale fiskeri samfund.
Når projektet er blevet farve kategoriseret, uddeles der point efter et system som er designet for at identificerer positiv og negativ vedrørende projektet.

Der uddeles points på 20 punkter. Opnår projektet ikke en perfekt score, bliver det ikke godtaget.

VALIDERING

20 punkter, der skal efterleves for at projektet bliver godkendt.
1. Projektet skal beskæftige sig med genetablering af skov.
2. Projektudvikleren og projektet skal respektere internationale menneskerettigheder.
3. Projekt aktiviteterne skal have en netto positiv indvirkning på biodiversiteten.
4. Projektet skal have en positiv indflydelse på lokalbefolkningen over lange perioder.
5. Projektet skal have en direkte og øjeblikkelig indvirkning på lokalbefolkningens levebrød.
6. Projektet skal være designet i overensstemmelse med lokalbefolkningens behov, ressourcer og kapacitet.
7. Det skal kunne dokumenteres, at der ikke vil være nogen netto forringelse af den eksisterende landbrugs funktion, såsom interessekonflikt med lokal industri.
8. En af de vigtigste faktorer for at garantere projekters langsigtede varighed, er at sikre lokalsamfundets fortsatte medvirken. For at gøre dette skal deltagerne have et reelt ønske om at deltage. Der bliver derfor brugt en ”blød” rekrutteringsstrategi.
9. Projektet skal generere målbare socioøkonomiske fordele for lokalsamfundet, herunder forbedret levebrød samt adgang til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.
10. De deltagende samfund skal som minimum betales 50% af salget af de CO2-kvoter der genereres grundet genplantnings aktiviteter.
11. Projektdokumentation herunder projektbeskrivelse samt overvågnings- og verifikationsrapporter, skal være tilgængelige og opdaterede.
12. Der skal foreligge information om hvorvidt politiske konflikter eller menneskerettighedskrænkelser har fundet sted som direkte effekt af projektets igangsættelse. Hvis det er tilfældet, bliver projektet diskvalificeret.
13. For at medregne potentiale risiko-variabler, skal der være inkluderet en CO2-risiko-buffer på minimum 15%.
14. Projektet skal systematisk overvåges for at indsamle data om højde, diameter og dødelighed på træerne. Overvågningen skal samtidig sikre, at kulstofbindings målene nås.
15. Projektet skal løbende valideres af en uafhængig tredjepart via anerkendte metoder.
16. Projektets CO2-kvoter skal registreres i et offentligt register og hver kvote gives et unikt tracking-nummer, der eliminerer risikoen for dobbelt bogføring.
17. Det skal bevises at projektet ikke forårsager direkte eller indirekte erosion på søer, kyster eller vandløb, og at der er taget foranstaltninger for at beskytte overflade- og grundvand.
18. Projektet skal have en positiv indflydelse på truede eller sjældne økosystemer.
19. Projektet skal kunne demonstrere, at ingen invasive dyre- eller plantearter introduceres i de områder, der er berørte af projektet.
20. Projektet skal løbende rapportere ændringer af biodiversiteten samt kuldstofbinding i projektområdet. Det skal ske ved blandt andet at anvende fjern-registrerede satellitbilleder til overvågning og rapportering af ændringer af skovdække, i samarbejde med biodiversitets eksperter og forsker.
Hør mere
EatCo2 2020-2021 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram