fbpx

VILKÅR OG BETINGELSER

Dette afsnit beskriver de betingelser, der er knyttet til alle tjenester leveret af EatCO2 Aps, (CVR 38659928).

Generelt

EatCo2 ApS er et dansk selskab, der er engageret i verdensomspændende klimabeskyttelsesprojekter. EatCo2 udøver sin mission inden for følgende områder:

• Projekter vedrørende klimabeskyttelse
• Rådgivning om bæredygtighed
• Projektudvikling

Betalinger

Køb af CO2-kompensationer er underlagt moms, medmindre du er moms fritaget. Med mindre andet er aftalt, forfalder fakturaer 10 kalenderdage efter fakturering. Forsinkede betalinger er underlagt danske rentelovbestemmelser.

Kundedata

EatCO2 behandler data modtaget fra dig, fortroligt i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. EatCO2 kan dog bruge din data til statistiske, videnskabelige eller reklamemæssige formål. Hvis sådanne data offentliggøres, anonymiserer vi dit navn og offentligøre det først ved dit udtrykkelige samtykke.
EatCO2 ejer ophavsretten til alle statistiske rapporter genereret af EatCO2, på baggrund af data vi indsamler.

Brug af navn, mærker & logo

Kun når du indgår et samarbejde med EatCO2 har du ret til at gøre det kendt for tredjepart ved at bruge varemærkerne EatCO2® og KlimaPositiv®, on og offline i markedsføringsøjemed.
Varemærkerne er ejet og kontrolleret af SenSen Copenhagen ApS. Du må ikke foretage nogen ændring i EatCO2® eller KlimaPositiv® mærkerne eller materiale i alt almindelighed, og du gøres hermed opmærksom på at SenSen Copenhagen ApS vil håndhæve sine rettigheder mht. copyright og varemærkebeskyttelse til det fuldeste omfang af loven.
Retten til at bruge EatCO2-mærket og KlimaPositiv-mærket ophører i tilfælde af skade til EatCO2s omdømme, eller hvis det vurderes at dine handlinger er i modstrid med værdierne og målene for EatCO2.
Ved afslutning af samarbejdet må materialer og rettigheder (især logoer og mærker), ikke længere anvendes og skal om nødvendigt returneres. Dette inkluderer ikke at citerer samarbejdet til referenceformål.

Databeskyttelse

Funktioner leveret af udbydere af sociale medier som Facebook, Twitter, Linkedin, osv. Kan være integreret på vores hjemmesider, og som automatisk overfører brugerrelaterede data til den relevante tredjepartsudbyder, hvis du samtidig er logget ind på udbyderens sociale medieplatform. EatCO2 har ikke adgang til eller påvirker denne dataoverførsel.
EatCO2 bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, som er tekstfiler, der er gemt på din computer, og som tillader analyse af din brug af hjemmesiden samt oplysningerne, der genereres af cookien om din brug af dette websted.
Google kan også overføre disse oplysninger til tredjepart, hvis dette er lovpålagt, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af Google. Du kan forhindre installation af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at bruge alle EatCO2-funktioner i deres helhed. Ved at bruge dette websted accepterer du derfor, at Google behandler data om dig på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Databehandling

Når du fremsender data til os. Det kunne bla. være i forbindelse med at udfylde en kontaktformular på hjemmesiden, eller ved oprettelse af en brugerprofil, indtræder EatCO2 som, (Databehandler), og behandler personoplysninger på vegne af dig, (Dataansvarlig), hvorfor der er enighed om følgende:
EatCO2 har til formål at sikre, at Kunde/leverandør forholdet overholder den ved gældende persondataretlige regulering, dvs.:
Persondataloven (lov 2000-05-31 nr. 429 med senere ændringer).
Persondataforordningen (Europaparlamentets og Rådets forordning, EU) 2016/679 af 27. april 2016), PR. D. 25. maj 2018.
Når du indgår en aftale med os, bemyndiges EatCO2 til at foretage behandling af personoplysninger på dine vegne på vilkårene fastsat i dette afsnit.
EatCO2 må alene behandle personoplysninger efter dokumenteret accept fra dig.
Accepten kan til enhver tid ændres eller konkretiseres nærmere af dig.
Sådanne ændringer foretages i henhold til den mellem Parterne aftalte ændringshåndteringsproces.
Behandling af din data gælder indtil kundeforholdet mellem du og EatCO2 ophører.
EatCO2 skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for dig, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
EatCO2 skal sikre, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig.
EatCO2 stiller efter anmodning alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i Databehandleraftalen. En sådan anmodning besvares inden rimelig tid.
EatCO2 underretter dig uden unødig forsinkelse hvis vi bliver opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden.
Underretningen skal indeholde de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne og planlagte afhjælpende foranstaltninger.
Under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for EatCO2, bistår EatCO2 dig med at sikre overholdelse af forpligtelserne vedrørende:
  • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheder
  • Underretning om brud på persondatasikkerheden til registrerede
  • Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, og
  • Forudgående høringer

Behandlingssikkerhed

EatCO2 må kun gøre brug af en tredjepart, ("Underdatabehandler"), til behandlingen af dine personoplysninger i det omfang det anses som nødvendigt.
EatCO2 og Underdatabehandleren skal indgå en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som påhviler EatCO2.
Underdatabehandleren handler herudover ligeledes alene på accept fra dig.
EatCO2 er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af EatCO2 selv.
EatCO2 kan behandle personoplysninger udenfor Instruksen i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som Databehandleren er underlagt.
Ved behandling af personoplysninger udenfor Instruksen skal EatCO2 underrette dig om årsagen hertil. Underretningen skal ske, inden behandlingen foretages og skal indeholde en henvisning til de retlige krav, der ligger til grund for behandlingen.
Underretning skal ikke ske, hvis underretning vil være i strid med EU-retten eller den nationale ret.
EatCO2 og dennes Underdatabehandlere skal tilbagelevere alle personoplysninger, som EatCO2 har behandlet i forbindelse med samarbejdets ophør, i det omfang du ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne. EatCO2 er herefter forpligtet til at slette alle personoplysninger fra den Dataansvarlige.
Ved spørgsmål til databehandling hos EatCO2 kan der rettes henvendelse til:
DPO, (Data Protection Officer).
Thomas Larsen, DPO
info@eatco2.com
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på “Tilbagekald mit samtykke”. i din brugerprofil.

Ansvar

EatCO2 fraskriver sig ethvert ansvar for skader på grund af faktorer uden for vores kontrol så som dårligt vejr, naturkatastrofer, politisk uro, krig, terrorisme, mangel på råvarer, eller fejl i den tekniske infrastruktur, hvilket resulterer i at vi er ikke i stand til at opfylde vores kontraktlige forpligtelser som et resultat.
EatCO2 beregner vores CO2 kompensationer udelukkende på grundlag af data fra vores plante-partnere samt andre. Alle CO2 kompensationer sker under opsyn af Plan Vivo standarden og anses for at være pålidelige, men EatCo2 er ikke ansvarlig for unøjagtige, fejlagtige eller ufuldstændige data eller for beregningsfejl.
EatCO2, dens partnere, investorer, personale og associerede virksomheder påtager sig intet ansvar for tab, direkte eller indirekte, i form af omkostninger, krav, skader eller udgifter uanset art, pådraget i forbindelse med brugen af denne hjemmeside og dens indhold.
EatCO2 kan give adgang til tredjemands hjemmeside via relevante links eller præsentere produkter, serviceydelser og information fra tredjemand. EatCO2 har ikke gennemgået, og kan ikke gøres ansvarlig for, indholdet af tredjemands hjemmesider, materiale og produkter.

Ændringer

EatCO2 kan ændre vores handelsbetingelser til enhver tid. Den aktuelle version offentliggøres på hjemmesiden, tilgængeliggøres i din brugerprofil eller sendes til dig via den email adresse du har givet os da du oprettede din brugerprofil. Efterfølgende ændringer af handelsbetingelserne vil blive en integreret del af samarbejdsaftalen, hvis du ikke skriftligt gør indsigelse mod dem inden 30 dage efter, at handelsbetingelserne er blevet offentliggjort online og / eller sendt til dig.

Effektivitet

Hvis individuelle bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser er ineffektive, påvirker dette ikke effektiviteten af de resterende bestemmelser eller aftaler indgået på grundlag heraf. Den ineffektive bestemmelse erstattes af en effektiv bestemmelse, der nærmest tilnærmer hensigten og formålet med den oprindelige bestemmelse.

Gældende lovgivning & jurisdiktion

Et samarbejde med EatCO2 er reguleret af Dansk lov.
Medmindre andet er aftalt, skal domstolene i Danmark have jurisdiktion over enhver tvist, der opstår under eller i forbindelse med handelsbetingelserne eller samarbejdet.
Udgivet af:
EatCO2 ApS
Flæsketorvet 68.1 
1711. København V, Danmark

E-mail: info@eatco2.com
Telefon: +45 70 55 55 80
CVR: 38659928
EatCo2 2020-2022 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram